Köpvillkor

Webbplatsen med adress www.workingonmyown.se tillhandahålls av Working On My Own Design Studio 79 AB med organisationsnummer 559375-1687.

Dessa köpevillkor (”Villkoren”) gäller när Du som konsument (”Du/Kund/Kunden”) gör ett köp av en vara på www.workingonmyown.se, såvida annat inte skriftligen har avtalats mellan parterna. Avtal ingås mellan Kund och Working On My Own Design Studio 79 AB, organisationsnummer 559375-1687 (”Bolaget/Vi/Oss”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Bolaget framgår på webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Dig som är konsument och som gör beställningar via webbplatsen.

1. Acceptera Villkoren

För att kunna göra ett köp via Bolaget måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Kunden sig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Kunden tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Bolagets Villkor och personuppgiftspolicy.

2. Bolagsinformation

Innehållet i denna webbutik tillhandahålls, uppdateras och hanteras av följande företag:

Bolaget: Working On My Own Design Studio 79 AB

Adress: Galoppvägen 14, lgh 1804, 170 67 Solna

Organisationsnummer: 559375-1687

Kundtjänst: [email protected]

3. Definitioner

I Villkoren ska nedan angivna termer ha följande betydelse:

Med Bolaget avses Working On My Own Design Studio 79 AB med organisationsnummer 559375-1687.

Med Kunden avses den kund som köper Bolagets varor.

Med Varor avses de marknadsförda varor som ska levereras av Bolaget till Kunden.

Med Leveransdag avses den dag som överenskommits mellan Bolaget och Kunden att leverans av Varor ska ske till Kunden.

Med Köpeskilling avses den ersättning som Kunden enligt överenskommelse ska utge till Bolaget vid köp av Varor.

4. Behörighet

Kund måste vara 18 år eller äldre för att handla hos Bolaget. Kunden intygar och garanterar att all personlig information Kunden skickar är sann och korrekt och att Kunden är 18 år eller äldre och är fullt kapabel och kompetent att ingå och följa dessa villkor.

5. Avtal om köp

Avtal om köp ingås mellan Kund och Bolaget när Du har fått en orderbekräftelse via e-post efter att Du lagt Din beställning. Orderbekräftelsen betyder att vi accepterat beställningen och att ett bindande avtal om köp har uppstått. Vi kräver alltid en förskottsbetalning och för vissa avtal kan vi även bevilja delbetalning.

6. Felaktiga uppgifter

Du som Kund ansvarar för att lämnade beställningsuppgifter (till exempel antal, mått, färger och andra val) är korrekta. Om Du upptäcker att lämnade uppgifter är felaktiga, eller annars vill ändra Din beställning, måste Du omedelbart meddela Bolaget om detta. Bolaget försöker alltid tillgodose kundens ändringar men kan inte garantera detta.

Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera eventuella felaktiga uppgifter angående pris och leveranstid. Vi reserverar oss för oförutsedda händelser, förändringar och avvikelser. Det kan till exempel gälla slutförsäljning, tryckfel, pris- och valutakurser, konstruktion, sortiment, färger och bilder.

7. Produktinformation

Vi reserverar oss för att produktbilder på webbplatsen inte alltid exakt återger produkternas verkliga utseende. Färgavvikelser kan förekomma då produktbilder på Webbplatsen inte alltid ger en exakt återgivning av verkligheten. Hur färgen i bilder återges kan bero på vilken typ av bildskärm Du har och vilka inställningar den har. Produkt paket kan skilja sig från de som visas på bilderna på webbplatsen.

Det finns en möjlighet för Dig som Kund att kontakta oss för ett möte där du får möjlighet till att titta i katalogen med material- och färgalternativ innan beställning. Kontakta Bolaget för bokning av ett möte av för katalog och materialprover.

8. Leveransvillkor

Dessa leveransbestämmelser gäller för Bolagets försäljning av varor tillverkade eller i övrigt tillhandahållna av Bolaget.

Du som kund har möjlighet att skräddarsy Ditt köp och att köpa specialtillverkade varor. Det innebär en längre leveranstid eftersom våra leverantörer i så fall tillverkar produkterna efter Dina önskemål. Leveranstiden för specialbeställda produkter varierar och för att få en dagsaktuell leveranstid är Du alltid välkommen att kontakta oss.

Vid beställning av varor med olika leveranstider levererar vi Din beställning vid ett tillfälle. Om skillnaden i leveranstid överstiger fyra veckor ingår en kostnadsfri delleverans inom Sverige. Vill Du anordna en delleverans innan fyra veckor gått kan vi hjälpa Dig med det mot en extra kostnad.

Vid delbetalning, skickar vi beställningen först efter att slutbetalning genomförts. Slutbetalning måste således alltid vara oss till handa innan leverans.

Samtliga försändelser föraviseras i leveransbekräftelse via e-post från Bolaget samt aviseras via SMS, telefon eller e-post från fraktföretag. Om du inte mottagit avisering från fraktföretaget inom en vecka efter att du fått leveransbekräftelsen via e-post ber vi dig att kontakta oss för att undvika att försändelsen returneras.

8.1. Leveranstider

Vänligen notera att de leveranstider vi kommunicerar på vår hemsida är uppskattningar från våra leverantörer och kan därför komma att ändras. Tänk på att beställningsvaror tillverkas på beställning efter Dina specifika önskemål (till exempel en vald färg på träslag eller liknande) och det är först efter att tillverkaren mottagit Din beställning som de kan återkomma till oss med en ungefärlig leveransvecka. Du ser leveranstiden angiven på varje produkt.

Förlängd leveranstid

Om leveransförsening uppstår på grund av någon i punkt 19 angiven omständighet eller på grund av omständighet som är hänförlig till Kunden eller har Bolaget i övrigt lämnat meddelande enligt punkt 8.4, ska leveranstiden förlängas med skälig tid.

8.2. Leveransadress

Leverans ska ske till av Kunden anvisad adress.

8.3. Leveransavgift

Frakt ingår inom Sverige till följande område/leveransalternativ:

  • Hemleverans med inbärning ingår i Stockholms län. Vi anlitar ett fraktföretag som levererar från terminalen till Ditt hem.
  • Hemleverans till tomtgräns/trottoarkant inom södra och centrala Sverige.
  • I norra Sverige – är för kunder att hämta på kustlager (Umeå, Skellefteå, Luleå) eller levereras hem mot en extra avgift (pris på förfrågan).

Leverans utanför Sverige: 

För leverans utanför Sverige, vänligen kontakta oss för en offert ([email protected]). Vi skickar för närvarande till alla EU-länder, med varierande fraktkostnader beroende på plats. Vi strävar efter att ta emot leveranser utanför EU när det är möjligt.

8.4. Underrättelse om Leveransförsening

Vi har alltid som mål att leverera till Dig så snabbt vi kan. Finner Bolaget att avtalad leveranstid icke kan hållas eller framstår dröjsmål med leverans som sannolik, ska Bolaget genast underrätta Kunden om detta.

Finner Kunden att hen inte kommer att kunna mottaga varorna på Leveransdagen eller framstår dröjsmål som sannolikt ska Kunden genast underrätta Bolaget om detta.

Kunden har rätt att ändra Leveransdag och leveranstid senast tre arbetsdagar innan redan befintlig överenskommen leveranstid.

8.5. Ändringar i leveransbestämmelser

Bolaget äger när som helst ändra dessa allmänna leveransbestämmelser. Sådan ändring träder i kraft fyra (4) veckor efter det att Bolaget till Kunden avsänt meddelande om de ändrade bestämmelserna eller på annat sätt informerat Kunden om de ändrade bestämmelserna.

8.6. Underlåtenhet att mottaga Varorna

Om Kunden underlåter att mottaga varorna vid överenskommen leveranstidpunkt är Kunden ändock skyldig att erlägga betalning för dessa samt en extra avgift för eventuell ändring av leveransdag. Bolaget ska i sådant fall ombesörja lagring av varorna på Kundens risk och bekostnad. Bolaget äger, om Bolaget så önskar, i stället rätt att häva köpet.

9. Transportskada

Vi ansvarar för skador som uppkommit vid transporten eller leveransen till Dig som kund. När Du tar emot Din leverans åligger det Dig som kund att kontrollera varorna för skador innan Du signerar leveransen. Inspektera yttre och inre emballage och kartonger eller annan förpackning som varorna kom i. Om paketet eller Din vara är skadat ska detta noteras direkt på leveranssedeln och dokumenteras med bild och text.

Fota följande:

  1. Yttre och inre emballage
  2. Medföljande fraktsedel från transportören
  3. Varan Du mottagit

Beskriv ditt ärende och mejla bilderna tillsammans med ditt ordernummer till [email protected] inom 24 timmar från mottagandet av varan. Detta hjälper oss att hantera ditt ärende snabbare.

Vi måste anmäla skadan till transportföretaget inom 1 – 3 dagar. Därför måste Du rapportera skadan inom denna tid till oss. Alla produkter som vi anser ha skadats under transporten kommer att ersättas kostnadsfritt så snart som möjligt. Behåll originalemballaget som varan levererades i. Produkten får ej användas tills vidare.

10. Garanti

Alla produkter omfattas av två (2) års kvalitetsgaranti. Garantin gäller från det att varan överlåts till Kunden. Garantin omfattar material- och produktionsfel.

Garantin omfattar inte skador som uppstått indirekt eller till följd av användandet av produkten. Garantin täcker inte normalt slitage, repor, hack, stötar eller skador som orsakats av slag eller olyckshändelser.

Variationer i textur och färgnyanser av naturmaterial (ek, ask, etc.) kommer inte att behandlas som kvalitetsbrister på produkten.

Garantin täcker inte varor som har förvarats, monterats eller installerats felaktigt, använts på ett felaktigt eller olämpligt sätt, förändrats eller rengjorts med felaktiga rengöringsprodukter.

Garantin gäller inte om produkterna har placerats utomhus eller i fuktig miljö, samt om varans kvalitetsbrister har uppkommit på grund av ojämna lokaler i vilka möbler monteras (felaktig anpassning av golv eller väggar).

11. Ångerrätt

Vid köp av beställningsvara via Webbplatsen, skapas en skräddarsydd vara speciellt utformat efter Kundens önskemål. Varan är således specialtillverkad. Eftersom beställningsvaran har entydig personlig prägel, skapad enbart för just Kund vid köptillfället, baserat på Kundens önskemål vid beställningen, finns ingen möjlighet till ångerrätt efter leverans, i enlighet med 2 kap. 11 § Distansavtalslagen. För närmare information om en specifik produkt är Du alltid välkommen att kontakta oss.

12. Ändring och annullering

Om Du önskar avbryta en redan genomförd beställning av en specialbeställd vara hjälper vi Dig naturligtvis att avbryta ditt köp i den mån vi kan. Du måste kontakta oss inom tre arbetsdagar efter beställningen för att säkerställa att Din beställning inte har behandlats av tillverkaren och att produkten inte har börjat tillverkas. Det kan i vissa undantagsfall vara möjligt att avbryta köpet även efter tre arbetsdagar men då endast under förutsättning att vi i vår tur kan avbryta köpet hos tillverkaren, vilket vi inte kan garantera för. Om det medför kostnader för oss att avbryta beställningen efter att varan börjat producerats så förbehåller vi oss rätten att göra ett avdrag på 20 % av det belopp som ska återbetalas.

13. Ansvar för fel eller brist

Fel eller brist i levererad vara medför endast den rätt för Kunden som anges nedan.

13.1. Fel eller brist

Med fel avses fel, som hänför sig till tillverkning eller sammansättning av varan. Med brist avses att den levererade varan inte överensstämmer med överenskommen kvantitet.

13.2. Utbyte eller tilläggsleverans

Vid fel eller brist förbinder sig Bolaget att i eget val byta ut varan, helt eller delvis, eller att utföra en tilläggsleverans.

13.3. Meddelande om fel eller brist

Bolaget ansvarar endast för fel eller brist som förelåg vid leveransen. Vid fel i förpackningen och fel som i övrigt är synligt för Kunden ansvarar Bolaget endast om Kunden inom två (2) dagar från den dag då Kunden mottagit varan skriftligen till Bolaget påtalar felet. Vid transportskada ska fel dock påtalas omedelbart i enlighet med punkt 9.

13.4. Bolagets ansvar

Bolaget ansvarar ej för fel eller brist som orsakas av:

  1. brister i förvaringen eller hanteringen av varan hos kund
  2. normal försämring av varan
  3. ändringar i varan utförda av Kunden
  4. bristfälliga logistikrutiner hos Kunden (exempelvis, men ej begränsat till, ”förstin-först-ut-principen”).

14. Priser och fakturering

Priset för varorna ska vara det pris som anges i Bolagets på orderdagen gällande prislista vid order för leverans.

Samtliga priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive svensk moms för privatpersoner. Momssatsen är tjugofem procent (25%). Eventuell fraktkostnad tillkommer, beroende på leveransadress. Se avsnittet om leverans och avgifter. Montering av varan ingår inte i priset.

15. Betalning

När du lägger en beställning på vår hemsida av en beställningsvara efter dina specifika önskemål är det en specialbeställning. På specialbeställningar tillämpar vi förskottsbetalning. Du behöver erlägga det totala ordervärdet innan vi aktiverar ordern och beställer dina varor från tillverkaren.

Betalningen kan göras antingen med en banköverföring eller till vårt bankgironummer 58521170. Ange ditt beställningsnummer som referensnummer på betalningen.

En orderbekräftelse med information om betalningen skickas till Dig via e-post.

16. Orderbekräftelse

När Du beställt Dina varor skickas ett bekräftelsemeddelande till den e-postadress Du angivit vid köp som bekräftar att vi mottagit Din order. Orderbekräftelsen är Ditt köpebevis som du kan komma att behöva visa upp vid leverans av Dina varor eller vid en eventuell reklamation.

17. Reklamation och reklamationsrätt

Om Du som Kund anser att fel föreligger i beställningsvara som har levererats ska Du utan onödigt dröjsmål och så snart Du fått kännedom om felet – reklamera detta till Bolaget. Om det har uppstått felaktigheter på produkten har vi rätt att försöka åtgärda felet eller byta ut produkten.

Reklamation ska ske senast tre (3) år efter leverans men bör ske inom skälig tid från att felet upptäcktes. Reklamationer som sker inom två månader från leverans anses alltid ha skett inom skälig tid.

Reklamationsrätten gäller ursprungliga fel, inte fel som uppkommit till följd av vårdslös hantering, olyckshändelser, handhavandefel, slitage eller om monterings- och skötselanvisningar inte har följts.

Reklamationsärenden hanteras via mail till [email protected] eller postledes adresserat till Galoppvägen 14, lgh 1804, 170 67 Solna. Vi ber dig att skicka ordernummer, dina kontaktuppgifter, vilken produkt det gäller, bilder samt detaljerad beskrivning.

I det fall Parterna inte kan nå en överenskommelse som är accepterbar för Kunden har denne möjlighet att lämna in en klagomålsansökan för tvistelösning via Europeiska kommissionens online-plattform. Ansökan sker online genom länken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV

Om resultat inte kan nås enligt ovan så har en tvist uppkommit. För att få en sådan tvist prövad kan du som Kund (endast fysisk person som är konsument) vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm eller www.arn.se.

Vi ansvarar inte för skador i produkten som uppkommit till följd av vårdslös hantering eller om monterings- och skötselanvisningarna inte har följts. Förpackningen ska sparas och dokumenteras med bild.

Om Du har fått en felaktig vara kommer Vi att ersätta produkten med rätt produkt. Vi står för returfrakten vid reklamation av en felaktig vara.

18. Immateriella rättigheter

18.1. Användning av immateriella rättigheter

Patent, varumärken, designregistrering, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter hänförliga till av Bolaget marknadsförda varor tillhör Bolaget eller annan med vilken Bolaget har distributionsavtal eller avtal om rätt att använda sådana rättigheter. Kunden förvärvar inte någon rätt till sådant patent, varumärke, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet hänförlig till varorna och Kundens rätt till användning av Bolagets eller Bolagets avtalsparters immateriella rättigheter begränsas till en rätt att marknadsföra och försälja varorna under de varumärken och i de förpackningar och med användande av de upphovsrätter som anges av Bolaget.

18.2. Restriktioner

Skulle Bolagets avtalsparter ålägga Bolaget ytterligare restriktioner i vad gäller användandet av sådan avtalsparts immateriella rättigheter ska Kunden rätta sig efter detta så snart Bolaget skriftligen meddelat Kunden om sådana restriktioner.

19. Force Majeure

Vi kommer alltid att göra allt som står i vår makt för att Du som kund ska få din vara levererad. Vi kan dock inte ta ansvar för förseningar till följd av extraordinära händelser eller omständigheter som ligger utom vår kontroll och som vi inte rimligen kunnat förutse eller övervinna utan betydande ekonomiska förluster.

19.1. Omständigheter utanför parts kontroll

Följande omständigheter ska anses utgöra befrielsegrunder om de hindrar avtalets fullgörande och part ska inte vara skyldig att vidtaga åtgärder för att undvika eller övervinna följderna härav:

19.2. Befrielsegrundande omständigheter

Krig, strejk, uppror eller upplopp, naturkatastrof, pandemi, blockad, ingrepp av offentlig myndighet, eldsvåda, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, explosion, bojkott samt andra force majeure-liknande omständigheter som påverkar förseningar hos leverantörer och/eller leverans, valutarestriktioner, export eller importrestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, arbetskonflikt inklusive konflikt på den egna arbetsplatsen, inskränkningar ifråga om drivkraft, fel i eller försening av leveranser från underleverantörer eller råvaruleverantör, som orsakats av någon av nu angivna befrielsegrunder eller förlust av råvaror under transport till någon av Bolagets anläggningar samt varje annan omständighet varöver part ej kunnat råda; allt under förutsättning att part inte kunde råda över sådan omständighet, samt att omständighetens inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses vid avtalets ingående.